HomeKwaliteitsrapport 2020
thumb

Kwaliteitsrapport 2020

Hoe gaat het met onze kwaliteit van dienstverlening en onze financiën?

Wij willen onze dienstverlening aan mensen met een beperking steeds verder verbeteren. Daarbij vragen wij ons altijd af: wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe dat proces in 2020 is verlopen, vind je terug in het kwaliteitsrapport, dat nu op onze website staat.

Er zijn twee versies beschikbaar:

We willen graag een aantal hoofdpunten uit het rapport delen. Zo kan iedereen zich een beeld vormen van de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe Reinaerde er financieel voor staat. We kijken ondanks de coronapandemie terug op een positief jaar, waarin het ons niet alleen is gelukt om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk in stand te houden, maar ook kwaliteitsverbeteringen door te voeren én een positief financieel resultaat te behalen. Dat hebben we kunnen bereiken dankzij de inzet, creativiteit en flexibiliteit van alle medewerkers van Reinaerde. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het kwaliteitsrapport.

Kwaliteitsverbetering in 2020

In het kwaliteitsrapport beschrijven we de voortgang op de in 2019 opgestelde doelen. Hoewel veel aandacht is uitgegaan naar het continueren van de reguliere zorg, is er op diverse punten vooruitgang geboekt. Zo is bijvoorbeeld de belangrijkste basis van de Wet zorg en dwang geïmplementeerd. Ook is door de teams meer gereflecteerd op cliëntzorg dan in 2019. Het aantal incidentmeldingen is licht gedaald.
In 2020 is bovendien een basis is gelegd voor kwaliteitsverbetering in de nabije toekomst. Zo is gewerkt aan plannen waardoor cliënten met een gelijke zorgvraag bij elkaar kunnen wonen, met daarbij een passende teamsamenstelling. Het is de bedoeling dat we daar vanaf 2021 de vruchten van kunnen plukken.

Aantal onderwerpen door corona blijven liggen

Natuurlijk heeft corona er ook voor gezorgd dat doelstellingen niet of niet helemaal zijn gehaald. Vooral op het gebied van leren en ontwikkelen zijn zaken blijven liggen. Door corona konden geplande (live)trainingen niet doorgaan. Dit maakte onder meer dat de kennisoverdracht over de Wet zorg en dwang nog niet helemaal is afgerond. Ook op het gebied van medezeggenschap zijn nog niet alle doelen behaald. Het terugdringen van verzuim en het werven van nieuwe medewerkers blijven onverminderd grote maatschappelijke vraagstukken, ook voor Reinaerde.

Vergroten lerend vermogen

In 2021 focussen we op het vergroten van ons lerend vermogen. Daarbij willen we nog beter de stem van de cliënt, de familie en de medewerkers mee laten tellen. Met het oog op vakbekwame en vitale medewerkers zetten we in 2021 extra in op het werven van gekwalificeerde medewerkers, het realiseren van passende teamsamenstellingen en de focus op gezondheid.

Gezond financieel resultaat door inspanning medewerkers

Waar vorig jaar nog een negatief resultaat van € 4,3 miljoen werd genoteerd, was er dit jaar sprake van een positief resultaat van € 5,7 miljoen. Belangrijkste reden van deze omslag is het programma ‘Keer het Tij’ dat in 2019 is gestart. Daarmee hebben we inhoudelijke doelen gesteld om kwaliteit te verhogen en rendabel te werken en veel bespaard op kosten als vervoer, advies, ICT en onderhoud. Bijzonder is dat het hierbij gaat om een optelsom van allerlei kleine bedragen waarop is bezuinigd, door alle medewerkers. Zo’n 1,5 tot 2 miljoen euro van de totale bezuiniging is direct te herleiden op de coronacrisis, denk aan uitgesteld onderhoud doordat onderhoudsmedewerkers niet konden worden toegelaten in woningen. Dit wordt in 2021 ingehaald. Een deel van het positieve resultaat wordt gereserveerd om nieuwbouw mogelijk te maken.

Op de foto (die ook op de voorkant van het kwaliteitsrapport staat) staan Kunstenaar Cathalijne Smulders en cliënt Alie van de Glind in het kader van gastatelier Re-creatie op De Heygraeff in Woudenberg. Fotograaf: Ben Nienhuis.