Zoeken Contact Menu

Specialisme

Specialisme

Gedragskundigen

De gedragskundige brengt de mogelijkheden en vragen van cliënten in beeld. De gedragskundige adviseert en coacht begeleiders en het netwerk van de cliënt om de ondersteuningsvraag van de cliënt en de visie van de organisatie te vertalen naar een individueel passend ondersteuningsaanbod. Tevens kan de gedragskundige op basis van het ondersteuningsplan doorverwijzen naar andere specialisten. Ook behandelt de gedragskundige zelf kortdurend. De gedragskundigen zijn onderverdeeld in vier vakgroepen.

Artsen

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in het verlenen van medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Medische problemen worden in kaart gebracht en behandeld. De zorg wordt gecoördineerd. Daarnaast is er aandacht voor preventie van gezondheidsproblemen. De AVG kan ouders en begeleiders ondersteunen en advies geven aan de huisarts. De AVG kan indien nodig verwijzen naar andere specialisten.

Verpleegkundig Specialisten

De verpleegkundig specialist (VS) onderzoekt, behandelt en adviseert cliënten en begeleiders bij vragen of problematiek op medisch en verpleegkundig gebied. De verpleegkundig specialist verwijst door naar Huisarts, AVG of paramedici wanneer dit nodig is. In voorkomende gevallen voert de VS verpleegtechnische handelingen uit. Daarnaast verzorgt de verpleegkundig specialist trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van voorbehouden en risicovolle handeling. De verpleegkundig specialist ondersteunt de begeleiding ook in het uitvoeren van deze handelingen.

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut observeert en behandelt cliënten op basis van verwijzing. Daarnaast richt hij zich op de motorische ontwikkeling en het herstel of voorkomen van achteruitgang van de cliënt. De fysiotherapeut stimuleert dat de cliënt (fysiek) zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid behoudt en verbetert. Hiervoor schept de fysiotherapeut voorwaarden en coacht hiertoe het netwerk van de cliënt.

Logopedisten

De logopedist behandelt cliënten die problemen hebben met taal, spraak, stem, gehoor, eten, drinken of slikken. De cliënt en zijn of haar netwerk wordt door de logopedist geholpen met adviezen, begeleiding en ondersteuning. Zo ontstaat een veilige omgeving waarbij de cliënt zich begrepen voelt. De logopedist ondersteunt het gebruik van Totale Communicatie, zodat gesproken taal wordt verduidelijkt met voorwerpen, foto's, plaatjes, pictogrammen en/of gebaren.

Psychomotorisch therapeuten

De psychomotorisch therapeut ondersteunt cliënten met psychische klachten en/of (sociaal) emotionele problemen. De ervaringsgerichte therapievorm gebruikt bewegingsactiviteiten en -oefeningen die gericht zijn op lichaamservaring. De psychomotorisch therapeut observeert en behandelt de cliënt individueel of in groepsverband. Tevens adviseert en coacht de psychomotorisch therapeut het netwerk van de cliënt.

Muziektherapeuten

Muziektherapie is een niet-verbale therapie die zich richt op observatie, ontwikkeling, behandeling en behoud van levenskwaliteit. Muziek (ritme, volume, tempo, klank, beweging) is het middel, waarmee aan individuele doelen wordt gewerkt.
Hierbij zijn stem, handen en voeten, instrumenten, en geluidsspeelgoed de materialen.
Muziektherapie biedt tevens advies en coaching op het gebied van groepsgewijze muziekactiviteiten, en de geluidsomgeving.

Ergotherapeuten

De ergotherapeut richt zich op ontwikkeling en/ of het onderhouden van de zelfstandigheid van cliënten. Deze gebieden zijn: mobiliteit, vervoer en dagelijkse handelingen (zoals eten, drinken, slapen, wassen en kleding, zithouding) op het werk, school, dagbesteding, wonen en/ of vrije tijdsbesteding. De ergotherapeut brengt zo nodig het zintuiglijk functioneren van de cliënt in kaart. Voor medewerkers van Reinaerde voert de ergotherapeut werkplekanalyses uit in het kader van de arbo-omstandigheden.

Adaptatietechnici

De adaptatietechnicus maakt hulpmiddelen voor cliënten. Deze hulpmiddelen ondersteunen de cliënt bij dagelijkse handelingen. Zo maakt de adaptatietechnicus bijvoorbeeld aangepaste rolstoelen, aangepast bestek en speciale klokken. Door de hulpmiddelen wordt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt bevorderd.

Diëtisten

De diëtist ondersteunt bij het voorkomen of opheffen van problemen rond voeding, zoals maagklachten, slikproblemen, overgewicht, ondervoeding en diabetes. Om de problemen aan te pakken, wordt eerst gekeken naar het voedingspatroon en wordt de leefstijl van de cliënt bekeken. Daarna adviseert de diëtist de cliënt en zijn of haar netwerk over een passende behandeling.

Tandartsen

Een slecht verzorgd gebit kan vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid. Om problemen met het gebit te voorkomen heeft Reinaerde een tandarts in dienst. De tandarts zorgt voor een vertrouwde sfeer waarin cliënten van Reinaerde op een voor hen prettige manier worden geholpen. In de tandartspraktijk kan dormicum sedatie worden toegepast. Dit is een techniek waarbij door geneesmiddelen het bewustzijn wordt verlaagd, waardoor een cliënt beter kan worden behandeld en minder merkt van de behandeling. De cliënt blijft wel bij bewustzijn.

Mondhygiënist

De mondhygiënist onderzoekt, behandelt en begeleidt cliënten ter verbetering van de mondhygiëne.